Company

Directors and Auditors / Organization

Directors

President Takashi Iizuka
Executive Vice President Yoshinobu Oshima
Director Yorinobu Kato
Hiroyuki Tanada
Noboru Ogoyama
Outside Director Moriyasu Kawamura
Makoto Fukuda
Mitsuharu Kotaka

Executive Officers

Director Senior Executive Officer Yorinobu Kato
Hiroyuki Tanada
Director Executive Managing Officer Noboru Ogoyama
Managing Executive Officer Shunji Goto
Satoshi Yoshimura
Executive Officer Masaru Kinoshita
Masahide Muramatsu
Kazunori Ishiwata
Yoichi Kutsuzawa
Isao Boku
Takashi Maezawa
Natsuki Sato

Auditors

Standing Corporate Auditor Koichiro Nakano
Tetsuo Sato
Corporate Auditor Kohei Yamaya
Hideaki Sekizawa

Organizations

Can scroll horizontally
Organizations