1. Home>
  2. Corporate Profile>
  3. Board of Directors

Corporate Profile

Board of Directors

Board of Directors

Honorary Chairman Yoshikazu Oshima
Vice Chairman Akira Asai
President Toshiyuki Taketani
Director Yorinobu Kato
Hiroyuki Tanada
Tetsuo Sato
External Director Moriyasu Kawamura
Makoto Fukuda
Standing Corporate Auditor Akihiko Sugaya
Koichiro Nakano
Corporate Auditor Kohei Yamaya
Hideaki Sekizawa
Director Senior Executive Officer Yorinobu Kato
Director Managing Executive Officer Hiroyuki Tanada
Tetsuo Sato
Managing Executive Officer Noboru Ogoyama
Mitsuya Tonooka
Takahiro Yamamoto
Yorichika Akasaka
Takashi Iiduka
Satoshi Yoshimura
Executive Officer Toshio Miura
Yoichi Kutsuzawa
Masahide Muramatsu
Shunji Goto
 

Organization

Organization

↑ Top of page